درخواست همکاری باما

لطفا مشخصات خود را درفرم زیر وارد نمایید
درصورت نیاز جهت سایر مراحل باشما تماس حاصل خواهدشد

الف - مشخصات فردی

* نام * نام خانوادگی * نام پدر

کدملی : * سال تولد : 13


جنسیت : وضعیت تاهل شماره همراه * و

: وضعیت نظام وظیفه

*:آدرس

*:ادرس پست الکترونیک

ب - مشخصات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : مقطع: رشته: گرایش :

نام دانشگاه یا دانشکده : محل اخذ مدرک تحصیلی: سال اخذ مدرک تحصیلی : 13

میزان آشنایی به زبان انگلیسی :

دوره های تخصصی طی شده که دارای مدرک معتبر می باشد را در جدول زیر ذکر نمائید:

ردیف

نام دوره تخصصی

موسسه صادر کننده مدرک

تاریخ صدور مدرک

1

2

3

4

ج - مشخصات شغلی :

سوابق شغلی را در جدول ذیل ذکر نمائید :

ردیف

محل اشتغال

سمت

تاریخ شروع به کار

تاریخ خاتمه کار

علت ترک کار

1

2

3

4

شغل مورد درخواست : *

صحت اطلاعات وارد شده در فرم را تائید می نمایم .