هتل پارسيان آزادي تهران

چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان اینگونه دیده شده است :
با تمایزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ایـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،پیشرو در ارائه خـدمات نـوین هتـلداری