هتل پارسيان آزادي تهران

اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس به نمایندگی از
بهرام زربخش رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد 021-29112 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
میر سعید سید کاظمی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد 021-29112 شرکت هتل های بین المللی پارسیان
حمیدرضا اسکندری مدیر مالی و عضو هیأت مدیره کارشناسی 021-29112 شرکت سیاحتی و حمل و نقل پارسیان