هتل پارسيان آزادي تهران

پارکینگ
پارکینگ هتل با ترکیبی از پارکینگ های روباز و طبقاتی با گنجایش بیش از چهارصد اتومبیل، می تواند میهمانی ها و مراسم مختلف را پشتیبانی کند و میهمان را از وفور فضای پارک مطمئن سازد.
پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه روبروی هتل و فضای دور تا دور ازشرق تا جنوب هتل فضای پارکینگ گسترده شده است.