هتل پارسيان آزادي تهران


"مناقصه عمومی امور خدماتی و نظافتی - نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه امور خدماتی و نظافتی

"مناقصه عمومی نظافت شیشه های نمای ساختمان - نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه نظافت شیشه های نمای ساختمان