هتل پارسيان آزادي تهران


"مزایده عمومی ارائه خدمات تاکسی سرویس - نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مزایده ارائه خدمات تاکسی سرویس - نوبت دوم

"مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات تجهیزات لاندری و آشپزخانه ها- نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مناقصه، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات لاندری و آشپزخانه ها-نوبت اول